Členství

Informace k procesu činnosti ACB s nařízením EU v oblasti ochrany osobních údajů (GDPR)

 

Aerobic club Bohumín, z. s. dále jen ACB má záběr činností:

 • vedení členské základny;
 • správa webových stránek, informačních systémů, profilů na sociálních sítích

Informace o zpracování osobních údajů

Osobní údaje, které jsou poskytovány ACB v rozsahu požadovaném přihláškou do ACB, včetně data narození, jsou nezbytné pro řádné vedení členské základny spolku a pro ochranu práv spolku a jejich poskytnutí je tak povinná.

Řádně evidovaná členská základna je podkladem pro žádost příspěvku o poskytnutí  dotace na činnost  vedené v nezbytném rozsahu radě města Bohumína, která schvaluje podání žádosti o dotaci na činnost spolku z městského rozpočtu

Osobní údaje člena ACB, včetně data narození, jsou poskytovány pouze správci za účelem agendy členů spolku, tz. členské základny. Osobní údaje budou uchovány v archívu ACB.

Text souhlasu bude formulován do přihlášek pro nové členy, ale i stávající členové budou muset svůj souhlas zopakovat.

Spolky nemají oznamovací povinnost vůči úřadu (ÚOOÚ) podle ustanovení § 16 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Protože dle stanoviska úřadu se oznamovací povinnost podle § 16 nevztahuje na zpracování osobních údajů, jde-li o zpracování, které sleduje politické, filosofické, náboženské nebo odborové cíle, prováděné v rámci oprávněné činnosti sdružení (spolků), a které se týká pouze členů sdružení nebo osob, se kterými je sdružení v opakujícím se kontaktu souvisejícím s oprávněnou činností sdružení, a osobní údaje nejsou zpřístupňovány bez souhlasu subjektu údajů.

 

JAK SE STÁT ČLENEM KLUBU? – vyplňte přihlášku, PODEPIŠTĚ a naskenovanou přihlášku (včetně souhlasu)

 • pošlete na email os.iveta@centrum.cz

PLATNOST ČLENSTVÍ:

 • úhrada ROČNÍHO příspěvku byl stanoven ve výši  – 100,00 Kč hotově nebo na účet 2100754079/2010 (FIO banka) na dobu neurčitou.

ZRUŠENÍ ČLENSTVÍ:

 • písemná (na email os.iveta@centrum.cz ) žádost o vyřazení z členství spolku a zrušení evidence email adresy

VÝHODY ČLENA:

 • uplatňuje slevu na 1 vstup na každou akci nebo cvičební lekce

DODATEK:

 • pokud není člen platným členem, nemůže uplatňovat slevy na akce pořádané spolkem v daném roce

ÚČET SPOLKU:

 • 21 00 75 40 79/2010 (FIO banka)

 

 

 

                               PŘIHLÁŠKA DO ACB

 

 

Jméno:                 ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_____________________________________­­­­

Příjmení:             ­­­­­­­­­­­­­­­­­­_____________________________________

Ulice:                 ­­­­­­­­­­­­­­_____________________________________

Obec:                     _____________________________________

PSČ:                     _____________________________________

Telefon:               ______________________________________

Datum narození:   ______________________________________

E-mail:                 ______________________________________

Tyto údaje budou uchovány do doby podané písemné ,,žádosti o zrušení členství v ACB,,.

 

SOUHLAS

se zpracováním a evidencí osobních údajů podle zák.č. 101/2000Sb., v platném znění a souhlas s využitím data narození, trvalého bydliště, email adresy a tel. kontaktu podle zákona č.133/2000Sb. , v platném znění :

 • Souhlasím s tím, aby spolek ACB zpracovával a evidoval mé osobní údaje poskytnuté spolku v souvislosti s mým členstvím a činností v ACB. Tento souhlas se výslovně vztahuje i na moje datum narození.
 • Dále souhlasím s tím, že ACB je oprávněn poskytovat uvedené osobní údaje, včetně data narození v žádosti o poskytnutí  dotace na činnost, vedené v nezbytném rozsahu, radě města Bohumína, která schvaluje podání žádosti o dotaci na činnost spolku z městského rozpočtu.
 • Můj email je ACB oprávněn zpracovávat a evidovat i po ukončení mého členství ACB k  informování dění ve spolku a o konání sportovních akcí, až do doby mého písemného zrušení.
 • Prohlašuji, že jsem byl/a řádně informován/a o všech skutečnostech dle ustanovení §16 zákona č.101/2000Sb., v platném znění tak, jak jsou uvedeny v Informaci o zpracování osobních údajů

Souhlasím – Nesouhlasím  s tím, aby na akcích souvisejících s činností ACB byla zachycována má podoba tak, aby podle zobrazení bylo možné určit mojí totožnost – formou fotografie, videozáznamu apod. Dále souhlasím s tím, aby ACB tyto záznamy používalo při prezentaci své činnosti na webových stránkách a sociálních sítích.

 

 

V …………………………………………           dne ………………………………………

 

 

 

——————————-

vlastnoruční podpis

(u osob mladších 15 let souhlas zákonných zástupců